Rekonstrukce klubovny Verměřovice

OD VIZUALIZACE K REALIZACI

O rekonstrukci stávajícího objektu skautské klubovny ve Verměřovicích bylo rozhodnuto na základě nevyhovujícího technického stavu a stále se rozšiřujícího oddílu místních skautů. Dalším aspektem je pak vize vytvořit důstojné místo pro setkávání a vzdělávání skautů i neskautů ze širokého okolí. Rekonstrukce klubovny má platné stavební povolení, proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a byla podepsána smlouva s vybraným zhotovitelem. V současné době se nacházíme ve fázi zajištění posledních potřebných finančních prostředků. Současně stavbu již realizujeme. Po zajištění rozhodující části finančních prostředků (dotace od SZIF a MŠMT, významná podpora od veřejnosti, bezúročná půjčka z Fondu nemovitostí Junáka) a za velkého odhodlání skautů z celého střediska jsme na konci srpna zahájili demoliční práce. Věříme, že s přispěním vlastní práce se nám podaří sehnat další sponzory a dokončíme celou rekonstrukci.

AKTUÁLNÍ STAV

Současná klubovna, postavená před rokem 1900, je jako objekt pro scházení dětí a mládeže již zcela nevyhovující. V celém objektu je pro schůzky vhodná jediná místnost o rozměrech 4×5 m. V zimním období je obtížné objekt vytápět. Obvodové kamenné a roubené stěny jsou v havarijním stavu. Vnitřní stěna je vlhká, roubené stěny jsou ztrouchnivělé a napadené dřevokazným hmyzem a houbami. Podkrovní prostory jsou nevyužitelné z důvodu nevhodné a slabé konstrukce krovu. Komplexní rekonstrukce je jediným rozumným řešením stávajícího žalostného stavu. Bez výměny původních roubených stěn (cca 1/2 stavby) by zrekonstruovaný objekt měl krátkou životnost. Pouhá oprava akutních problémů by také neumožnila plnohodnotnou půdní vestavbu, tím by nebyl využit plný potenciál klubovny a celý objekt by měl výrazně horší energetickou náročnost. Závažnost problémů klubovny potvrzuje posudek stavebně technického stavu objektu, podle kterého je stav svislých roubených konstrukcí havarijní a bez řešení si vyžádá ukončení provozu objektu v průběhu několika málo let.

CÍLE

Cílem projektu je rekonstrukce skautské klubovny ve Verměřovicích, aby vyhovovala aktuálním potřebám
skautského oddílu. Po rekonstrukci bude mít budova 3 místnosti pro schůzky, kuchyňku, sociální zařízení a skladovací prostory pro táborové vybavení. Plánovaný konec rekonstrukce je 31. 12. 2024. Od celkové rekonstrukce objektu, včetně rozšíření o klubovny v podkroví, si slibujeme vytvoření důstojného prostředí pro činnost skautského oddílu v 21. století. Umožní nám to souběžné konání několika schůzek. Nové prostory dále umožní scházení celého oddílu přímo ve své domovské obci, pořádání družinových schůzek i s přespáním v průběhu celého roku.  Omezené prostory již nebudou limitujícím faktorem dalšího rozvoje skautingu ve Verměřovicích a bezprostředním okolí.
Ve strategickém plánu obce Verměřovice v kapitole zabývající se SWOT analýzou je mezi slabé stránky občanské vybavenosti zahrnut špatný stav vybavení pro volnočasové aktivity. Celková rekonstrukce skautské klubovny je jednoznačným krokem ke zlepšení životní úrovně v obci.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou členové verměřovického skautského oddílu, který má 62 členů, z toho 43 ve věku 6–18 let. Klubovna bude sloužit primárně pro potřeby oddílu Verměřovice, ale také pro ostatní oddíly střediska a pro menší vzdělávací akce. Ve Verměřovicích stále roste zájem o skauting a oddíl má výrazný potenciál růstu počtu členů. Stávající kapacita klubovny omezuje činnost oddílu i jeho velikost. Budova bude sloužit i jako sklad táborového vybavení verměřovického oddílu. Činnost verměřovického oddílu byla obnovena v roce 1989 a od té doby probíhá nepřetržitě. Od roku 2013 se počet členů oddílu zvedl z 24 na dnešních 62. Verměřovický oddíl je součástí střediska Bratra Robina Letohrad, pod kterým je sdruženo přes 410 skautů v 10 oddílech a je jedním z největších v republice. V obci Verměřovice žije 760 obyvatel a právě Junák sdružuje nejvíce dětí ze čtyř spolků působících v obci. Oddíl se výrazným způsobem zapojuje do místního dění (karneval, ples, Tříkrálová sbírka, Betlémské světlo, úklid odpadků okolo řeky, zpívání v hospici, …).  Hlavní klubovna střediska – Urbanka – je velmi žádaná a často není schopna uspokojit všechny požadavky na víkendový pronájem ani od našich vlastních oddílů. Po rekonstrukci klubovny ve Verměřovicích očekáváme množství žádostí o její využití na víkendové akce ostatními oddíly střediska i ze širokého okolí (v okrese je registrováno cca 1800 skautů). V neposlední řadě bude možné prostory klubovny nabídnout k využití i jiným spolkům v obci, které takovým zázemím nedisponují a scházejí se v obdobně nevyhovujících podmínkách. Pokud by se podařilo realizovat náš záměr včas, umožnilo by to vznik dětské skupiny pro děti ve věku 3–6 let a objekt by sloužil většímu množství lidí.

Nová klubovna vzniká za podpory Nadace PPF, Nadace ČEZ, MŠMT a SZIF. 

SRDEČNĚ DĚKUJEME VŠEM, KDO PŘILOŽILI RUKU K DÍLU ČI PŘISPĚLI DO SBÍRKY. Věříme, že nová funkční klubovna ve Verměřovicích pro benjamíny, světlušky, vlčata, skauty, skautky, rovery, rangers a jejich vedoucí stojí za všechen vynaložený čas a úsilí.

Založení výzvy na Nadaci Jaroslava Foglara

Žádost o dotaci na MAS Orlicko

Žádost o dotaci na MŠMT

Příprava podkladů pro výběrové řízení

Začátek výběrového řízení

Ukončení a vyhodnocení výběrového řízení

Podpis smlouvy s vítězem veřejné zakázky

Začátek první etapy

Podpis dohody o dotaci SZIF

Prodlužení výzvy na darujme.cz

Změna termínu zahájení prací v SOD na 09/2023

Vyklízení půdních prostorů

Podání žádosti o dotaci z programu MŠMT – stavby 2023

Rozhodnutí o přidělení dotace z MŠMT – stavby 2023

Zahájení výstavby vlastními silami

Předání stavby stavební firmě

Sponzoři

Büsscher & Hoffmann s.r.o.

Wienerberger s.r.o.

Skautská nadace Jaroslava Foglara

Nadace PPF

Nadace ČEZ

Šmídl Provozní Holding s.r.o.

Pardubický kraj

Město Lanškroun

Obec Verměřovice

KONZUM,
obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

OEZ s.r.o.

MŠMT
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

SZIF
Státní zemědělský investiční fond

Donátoři,
kteří podpořili rekonstrukci přes darujme.cz